• Úvod

 • Jiří Málek | 30 Apr 12
 • Čtenář dostává do ruky nový časopis, přesněji českou mutaci již pět let anglicky vydávaného „transform! european journal for alternative thinking and political dialogue“ (evropský časopis pro alternativní myšlení a politický dialog). Dnes plníme závazek, který jsme si před nějakou dobou dali. Zpřístupnit českému čtenáři pro začátek alespoň nejdůležitější, či pro české poměry nejpřínosnější články v českém překladu. V tomto úvodu bych chtěl nejdříve přiblížit, kdo je editorem a co je posláním tohoto časopisu vydávaného pololetně.

  Vydavatelem je transform! europe, jehož cílem bylo od počátku spojení levicových sil formovaných různorodostí.  přesně tuto mezinárodní síť popisují slova jejího koordinátora Waltera Baiera, které napsal pro první číslo: „transform! europe byl založen v roce 2001 aby inicioval a podporoval  alternativní myšlení a politický dialog zaměřený na transformaci současné společnosti  v souladu se  sociálními, feministickými, ekologickými, demokratickými a pacifistickými hodnotami…byl založen jako síť především evropských organizací působících v politické výchově a kritickém zkoumání. Od svého založení transform! europe pracoval pro novou a společnou politickou kulturu levice v Evropě.“

  Od svého počátku byl transform! europe aktivní součásti Evropského a Světového sociálního fóra a byl partnerem mnoho evropských sociálních, ekonomických a politických levicových iniciativ. Dnes je (v souladu s požadavkem evropské legislativy) tzv. nadací blízkou Straně evropské levice a působí ve prospěch a na pomoc poslanecké skupině GUE/NGL v Evropském parlamentu.

  Jak již bylo uvedeno, časopis vychází v anglické verzi. Následně je k dispozici jeho německá, francouzská, portugalská, italská, španělská, řecká a maďarská mutace.  Samozřejmě, že většina jazykových verzí nepřebírá veškerý text. To je mnohdy technicky i finančně nemožné, ale i tak se daří zpřístupňovat velmi zajímavé myšlenky, analýzy a národní zkušenosti stále širšímu okruhu levicových čtenářů.

  Společnost pro evropský dialog má již ve svém názvu a samozřejmě hlavně ve své činnosti zakomponován jednak evropský rozměr a především dialog. Teď tedy dává možnost vedle anglické verze, která je již téměř čtyři roky pro našeho čtenáře u České republice k dispozici (pomineme-li elektronickou publikaci každého anglicky psaného čísla na webových stránkách transform! europe – www.transform-network.net) se seznámit s první českou mutací. Zatím poněkud skromnější co do rozsahu, ale doufáme, že to neplatí o obsahu. Naším cílem je postupně českou verzi rozšiřovat a ve spolupráci se slovenskými přáteli připravit překlady některých článků do slovenštiny a tento česko-slovenský časopis pak distribuovat v obou zemích.

  Myslíme si, že v českých (i slovenských) podmínkách je přece jen k dispozici méně informací a názorů, které se objevují a diskutují v evropských radikálně levicových kruzích, nemáme vždy dostatek informací o zkušenostech levicových stran a neznáme analýzy a doporučení levicových intelektuálů. Tato česká publikace by mohla poněkud pomoci tento deficit překonat. V žádném případě nejde o šíření „jediné pravdy“, ale o impulzy i pro naše domácí diskuse. Zároveň by to mohlo a mělo přispět následně i k větším prezentaci našich zkušeností a názorů v evropských levicových kruzích.

  Všechno je v dnešní společnosti podřízeno diktátu financí, proto i pro nás je významným limitujícím faktorem ekonomické zajištění celého procesu překladů, tisku i distribuce. Proto budeme chtít, aby se v budoucnosti čtenáři alespoň symbolicky i finančně podíleli na pokrytí nákladů. Toto první číslo je ale distribuováno zdarma i jako příspěvek do levicové předvolební kampaně.

   

  Poznámka editora

  Z technických  i finančních důvodů jsme zvolili následující postup při překladu  textů, které obsahují citace a odvolávky na originální prameny  a podklady. Citace byla přeložena do češtiny, ale odkaz na ní je podle původního textu, tedy není vyhledán např. český překlad odkazovaného textu, knihy a není také citováno podle tohoto českého pramene. Další problém nastal u některých používaných cizojazyčných termínů. U části z nich se nám nepodařilo najít český ekvivalent, který by se u nás obecněji používal. Proto jsme v poznámkách u jednotlivých článků na tuto situaci upozornili a uvedli jsme také, proč jsme zvolili právě tento překlad.

  Přivítáme každou připomínku, námět, návrh na českou terminologii apod. od čtenářů, které by nám umožnily přípravu a tvorbu dalšího čísla magazínu.