• Ανακοίνωση της Ενωμένης Αριστεράς
 • Η κατάσταση στην Καταλονία

 • 21 Sep 17 Posted under: Ισπανία , Δημοκρατία
 • Μετά την έκκληση για το δημοψήφισμα της 1ης Οκτωβρίου που αφορά για την ανεξαρτησία της Καταλονίας και την κατασταλτική και αυταρχική αντίδραση της κυβέρνησης της Ισπανίας, η Ενωμένη Αριστερά δηλώνει τα εξής:

  1. ΣτηνΚαταλονίαυπάρχειμιαπολιτικήσύγκρουσηπουέχειιστορικέςρίζες, ηοποίααπαιτείπολιτικήλύσηπουμπορείναεπιτευχθείμόνομεδιαπραγματεύσειςκαιδιάλογο. Στουςδιαθέσιμουςδημοκρατικούςμηχανισμούςπρέπειναπροστεθείησυμφωνίαγιαέναδημοψήφισμαπουθαεπιτρέψειστηνκαταλανικήκοινωνίανααποφασίσειγιατομέλλοντης. Το 80% τωνΚαταλανώνέχειεκφράσειτοενδιαφέροντουναασκήσειτοδικαίωμάτουνααποφασίσειγιατομέλλοντουκαιαυτόδενμπορείνααγνοηθεί

  2. ΗκυβέρνησητηςΙσπανίαςδεναντιμετωπίζειαυτότοπολιτικόπρόβλημαμεδημοκρατικότρόπο. Αντιθέτως, χρησιμοποιείτηνκαταστολήκαιτοναυταρχισμό. Ηπαραβίασητωνθεμελιωδώνδικαιωμάτωναπότηνισπανικήκυβέρνησηείναισοβαρήκαιδενεπηρεάζειμόνοέναμέροςτουκαταλανικούπληθυσμού, αλλάόλουςτουςπολίτεςτουκράτους. Ηστάσητηςισπανικήςκυβέρνησηςείναιαντιδημοκρατική, ανεύθυνηκαιαντιδραστική.

  3. ΟύτεηέκκλησητηςκυβέρνησηςτηςΚαταλονίαςγιαδημοψήφισματην 1ηςΟκτωβρίουμπορείναλύσειτοπρόβλημα, δεδομένουότιδενέχειεπαρκείςδημοκρατικέςκαιπολιτικέςεγγυήσειςκαιησυγκεκριμένηδιαδικασίαδενείναιαρεστήσεένασημαντικότμήματηςκαταλανικήςκοινωνίας. Επιπλέον, σημειώνουμεότιοοδικόςχάρτηςτηςκαταλανικήςκυβέρνησηςδενέχειτκοινωνικόπεριεχόμενοκαιδενασχολείταιμετοζήτηματηςδημοκρατικήςαναγέννησης. Γι’αυτότολόγοδενμπορούμενααναγνωρίσουμετοαποτέλεσματηςδιαδικασίαςτης 1ηςΟκτωβρίου.

  4. Υποστηρίζουμετηνσύγκλησητηςσυνέλευσηςτωνδημοκρατικώνβουλευτώντουκράτους, ηοποίακάνειέκκλησηγιαπολιτικήλύσηκαικαταγγέλλειτηνκαταστολήτηςκυβέρνησηςωςένασοβαρόπλήγμαστηνελευθερία.

  5. Υποστηρίζουμεότιηκαλύτερηλύσηστησύγκρουσηείναιμιαδιαπραγμάτευσηπουπροβλέπειμιασυντακτικήδιαδικασίαπουθαοδηγήσειστηνοικοδόμησηενόςομοσπονδιακούκράτους. ΑυτόςοσυντακτικόςορίζονταςείναιαναγκαίοςγιατίηχώραμαςείναιπολυεθνικήκαιγιατίτοΣύνταγματου 1978 έχειεξαντλήσειτιςδυνατότητέςτουεξαιτίαςτηςνεοφιλελεύθερηςεπίθεσηςτωντελευταίωνετών. Χρειαζόμαστεένανέομοντέλοσυνύπαρξηςπουναεξασφαλίζειταανθρώπιναδικαιώματα, κάτιαδύνατοστοσημερινόπλαίσιο.

  6. Κατανοούμεότι, στιςπαρούσεςσυνθήκεςη «1ηΟκτωβρίου», είναιμιακινητοποίησηπουμπορείναυπηρετήσειτοαίτημαγιατοδικαίωμαστηλήψηαπόφασηςκαιγιαναεκφραστείηδιαμαρτυρίαγιατιςανεύθυνεςπράξειςτηςκυβέρνησης. ΗΕνωμένηΑριστεράσυμμετέχειπάντοτεστιςκινητοποιήσειςυπέρτουδικαιώματοςστηλήψηαποφάσεων. Ωςεκτούτου, πιστεύουμεότιείναιαναγκαίοόλεςκαιόλοινασυμμετέχουνήόχισεμιαεκλογικήδιαδικασίασύμφωναμεταπροσωπικάτουςκριτήρια.

  7. ΘασυνεχίσουμετησυνεργασίαμαςμετηνΕνωμένηΕναλλακτικήΑριστερά (EUiA) γιατηνανεύρεσηλύσηςσ’αυτήντηνπολιτικήσύγκρουση. ΕμείςστηνΕνωμένηΑριστεράθεωρούμεότιηέκκλησηγιαένααποτελεσματικόδημοψήφισμα, πουθαδιευκολύνειτημαζικήσυμμετοχήτηςκαταλανικήςκοινωνίαςμετηδυνατότηταναεκφραστούνδιαφορετικέςεπιλογέςκαιθαδώσειτηνευκαιρίαγιαένασοβαρόκαιειςβάθοςδημόσιοδιάλογοοοποίοςθααφοράτομοντέλοτουκράτους, είναιηκαλύτερηλύσηγιατηνάσκησητουδικαιώματοςστηλήψηαπόφασης. Ηπρότασήμαςείναιηδημιουργίαμιαςαλληλέγγυαςομοσπονδιακήςδημοκρατίας. Ωςφεντεραλιστικήδύναμηαναγνωρίζουμετοδικαίωματηςαυτοδιάθεσηςτουκαταλανικούλαού. Υπερασπιζόμαστετηνπραγματοποίησηδημοψηφίσματοςκαιείμαστεαποφασισμένοιναεργαστούμεγιαναπραγματοποιηθεί.


   


Related articles

Ισπανία

Δημοκρατία