• Δίκτυο ιστορικών
 • Ψάχνοντας την κόκκινη κλωστή στη δημόσια ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης

 • 18 Apr 13 Posted under: Iστορία
 • Στις 24 Μαρτίου 2013, το transform! Europe οργάνωσε ένα εργαστήριο με ιστορικούς που συνεργάζονται με τα ιδρύματα μέλη του. Κεντρικό ερώτημα ήταν το πώς να διαμορφώσουμε κριτικές προσεγγίσεις πάνω στη δημόσια χρήση της ιστορίας και ειδικότερα απέναντι στην ίδρυση του Οίκου Ευρωπαϊκής Ιστορίας (ΟΕΙ) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ρητό σκοπό τη συγκρότηση μιας δημόσιας ευρωπαϊκής ταυτότητας.

  Στη συνάντηση προσκλήθηκε ο Φράνσις Βουρτζ (επίτιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) να μιλήσει για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τον ΟΕΙ, του ΔΣ του οποίου είναι μέλος. Συμμετείχαν επίσης ιστορικοί που συνεργάζονται με τα ινστιτούτα που απαρτίζουν το transform! Europeκαιμέλη του ΔΣ του δικτύου,ώστε από κοινού να διερευνήσουν τη δυνατότητα συγκρότησης ενός δικτύου ιστορικών και να καθορίσουν το έργο πυ θα αναλάβει, καθώς και τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους του.

   

  Το κύριο συμπέρασμα ήταν ότι πρέπει να υπάρξει μια εποικοδομιτική αλλά κριτική προσέγγιση στις μελλοντικές εκθέσεις του ΟΕΙ, με σκοπό την εξασφάλιση μιας πλουραλιστικής, διαλεκτικής και ενημερωμένης επιστημονικής βάσης για την εργασία του. Επιπλέον οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι ο στρατηγικός στόχος ενός δικτύου ιστορικών του transform! είναι η παροχή μιας βάσης για τη θεμελίωση μιας εναλλακτικής δημόσιας ιστορίας της σύγχρονης Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης, με συγκεκριμένη έμφαση στο ρόλο που έχουν παίξει η ευρωπαϊκή αριστερά και τα κοινωνικά κινήματα (συνδικάτα, φεμινισμός, οικολογία, κ.λπ.) στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

  Έτσι, αποφασίστηκε να ανατεθεί σε μια ομάδα εργασίας του προγράμματος Akademia του transform! η προετοιμασία μιας σειράς δραστηριοτήτων φέτος και το 2014.

  Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες στο:

   academia (at) transform-network.net


Related articles