• Συγκριτική μελέτη - Παλιοί ερευνητές (προθεσμία: 19 Οκτωβρίου)
 • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2: Εκατό αποχρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Χαρτογραφώντας την Πολιτική Οικονομία των περιφερειών του ευρώ.

 • 29 Sep 20 Posted under: περιφερειών της ΕΕ , Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη , Ευρωπαϊκή Ένωση , Θεωρία
 • Το transform! europe και το Rosa-Luxemburg-Stiftung ξεκινούν μια μελέτη μεγάλης διάρκειας με στόχο τη σφαιρική κατανόηση των κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών φαινομένων στις σύνθετες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από διαφορετικές οπτικές γωνίες και με τη χρήση της συγκριτικής ανάλυσης.

  Στόχος μας είναι η έρευνα αυτή να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα διευκολύνει τη συζήτηση για το μέλλον της «ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» και να προσφέρει μια ενημερωμένη βάση για τη δημιουργία ριζοσπαστικών αριστερών πολιτικών, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, επιθυμούμε το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο να αποτελέσει ένα εργαλείο για την οικοδόμηση και την προώθηση στρατηγικών συνεργασίας μεταξύ των δύο περιφερειών, μέσω του συντονισμού των δράσεων, τόσο των ευρωπαϊκών αριστερών οργανώσεων όσο και των πολιτικών αντιπροσωπειών τους.

  Η ενταξιακή πορεία των ευρωπαϊκών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε, τις τελευταίες δεκαετίες, στην εμφάνιση δύο μεγάλων περιφερειακών ενοτήτων: της λεγόμενης «παλιάς περιφέρειας» -η οποία περιλαμβάνει τις χώρες της Νότιας Ευρώπης- και τη «νέα περιφέρεια», η οποία περιλαμβάνει τις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ). Αυτές οι δύο περιοχές θα αποτελέσουν το αντικείμενο των συγκριτικών μας αναλύσεων.

  Περιγραφή της έρευνας

  Στην πρώτη φάση του έργου θα εκπονηθούν δυο χάρτες περιφερειακότητας, με βάση τους οποίους θα καταρτιστεί μια συγκριτική ανάλυση για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και άλλη μια για τις χώρες της ΚΑΕ, εστιάζοντας σε ομάδες δεδομένων που θα αποτελέσουν κριτήριο για την ενδοπεριφερειακή σύγκριση. Σε δεύτερη φάση, στόχος μας είναι να προχωρήσουμε στη συγκριτική ανάλυση μεταξύ των δύο αυτών περιφερειών, ώστε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση και εμβάθυνση των γνώσεων που έχει η καθεμιά για την άλλη, δεδομένου ότι όταν γνωρίζουμε λίγα (ή και καθόλου), δεν μπορούμε να ασκήσουμε ποιοτική πολιτική. 

  Στόχος της ανάλυσης είναι να προσφέρει τη βάση για την εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των περιφερειών, ο οποίος μπορεί τελικά να οδηγήσει στη διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών στρατηγικών. Η έρευνά μας θα βοηθήσει στον εντοπισμό των κύριων προβλημάτων, των κόμβων συνεργασίας, καθώς και των ευαίσθητων σημείων ή των πηγών συγκρούσεων και θα χρησιμεύσει ως βάση για τις αντίστοιχες στρατηγικές. 

  Για τον λόγο αυτό, αναζητούμε τρεις ερευνητές/ριες - από χώρες της ΝΕ ή της ΚΑΕ, οι οποίοι/ες θα απασχοληθούν στη συγκεκριμένη έρευνα (τόσο σε ανεξάρτητη όσο και σε συλλογική βάση) και θα συμβάλουν στην ερμηνεία των δεδομένων που θα έχουν συλλεγεί (θα έχουν στη διάθεσή τους το σύνολο των βασικών δεδομένων). Τελικός στόχος είναι η εκπόνηση μιας συγκριτικής ανάλυσης και μιας ερμηνευτικής μελέτης των ασυμμετριών ισχύος στην ΕΕ και του ρόλου τους στο μέλλον της ΕΕ:

  I. Χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) - 2 ερευνητές/ριες

  1. Περιοχή χαρτογράφησης: Βαλτική (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία), χώρες του Βίζεγκραντ (Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία)
  2. Περιοχή χαρτογράφησης: Βαλκάνια (Ρουμανία, Βουλγαρία), Δυτικά Βαλκάνια (Σλοβενία, Κροατία)

  ΙΙ. Χώρες της Νότιας Ευρώπης - 1 ερευνητής/ρια.

  1. Περιοχή χαρτογράφησης: Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος.

  Η τελική μορφή της έρευνας θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, στα αγγλικά, και θα κυκλοφορήσει αρχικά μεταξύ των αριστερών ενδιαφερομένων, ώστε να διευκολύνει τον εσωτερικό διάλογο και τη χάραξη στρατηγικής. Η συνθετική σύνοψη θα δημοσιευτεί σε διάφορες γλώσσες για όσους ενδιαφέρονται, μαζί με την αναλυτική παρουσίαση των σημερινών προβλημάτων και των συζητήσεων που θα γίνουν για την εξεύρεση λύσεων και εναλλακτικών, από την προοπτική της Αριστεράς. 

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα: "Εκατό αποχρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Χαρτογραφώντας την Πολιτική Οικονομία των περιφερειών του ευρώ.", διαβάστε το ακόλουθο συνημμένο:  Περιγραφή του πρότζεκτ (βλ. «Έγγραφα» στα δεξιά)

   Όροι συμμετοχής

  • Διδακτορικό  ή ισοδύναμο πτυχίο στην Κοινωνιολογία, την Οικονομία ή την Πολιτική Επιστήμη (ενδεχομένως, επίσης, στην Ανθρωπολογία, τη Γεωγραφία και την Ιστορία).
  • Καλή γνώση των αναλύσεων του παγκόσμιου συστήματος, των σχέσεων κέτρου -περιφέρειας, της Πολιτικής Οικονομίας, της Θεωρίας της εξάρτησης και/ή των  προσεγγίσεων «του Νότου», συμπεριλαμβανομένης της μετα-αποικιακής θεωρίας (τυχόν προηγούμενη ερευνητική εμπειρία στο συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο θα είναι προσμετρηθεί θετικά).
  • Τυχόν ερευνητική εμπειρία στη μακρο-αναλυτική προσέγγιση και τη διεπιστημονική έρευνα, ή προηγούμενη εμπειρία στη συγκριτική έρευνα θα προσμετρηθούν θετικά.
  • Ενδιαφέρον για ζητήματα της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης/Νότιας Ευρώπης (ή και τα δύο).
  • Άριστη γνώση αγγλικών, άριστη γνώση του Word και της επεξεργασίας δεδομένων (Word, Excel).
  • Η ικανότητα εργασίας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ερευνητικής ομάδας, η εμπειρία στην ομαδική έρευνα είναι πλεονέκτημα.
  • Εξοικείωση με τις θέσεις της Αριστεράς, κριτική και προοδευτική σκέψη. Αποδοχή των αξιών και των στόχων του Rosa-Luxemburg-Stiftung και του transform! europe.

  Χρονοδιάγραμμα και οδηγίες

  • Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 19 Οκτωβρίου 2020.
  • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού: 28 Οκτωβρίου 2020.
  • Οι επιτυχόντες θα συμμετάσχουν στις πρώτες συνεδριάσεις για τον συντονισμό της ερευνητικής ομάδας μέσω ZOOM την εβδομάδα 1-2 Νοεμβρίου 2020.
  • Η έρευνα θα διεξαχθεί μεταξύ: 1ης Ιανουαρίου 2021 και 1ης Φεβρουαρίου 2022. Το πρώτο προσχέδιο της μελέτης πρέπει να υποβληθεί ως την 1η Νοεμβρίου 2021 και η τελική μελέτη ως την 1η Φεβρουαρίου 2022. Το χρονοδιάγραμμα δεν είναι διαπραγματεύσιμο, εκτός εάν τροποποιηθεί από το transform! europe.
  • Οι παρουσιάσεις πρέπει να συντάσσονται με τρόπο ενημερωμένο, προσβάσιμο για το ευρύτερο κοινό και πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα αναφοράς και τον οδηγό συγγραφής που θα κοινοποιηθεί στους συγγραφείς. 

  Αμοιβή 

  I. Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) - 2 ερευνητές/ριες:

  1. Ένας/μια υποψήφιος/α για: την περιοχή της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία), τις χώρες του Βίζεγκραντ (Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία), αμοιβή 5.000 ευρώ.
  2. Ένας/μια υποψήφιος/α για: τα Βαλκάνια (Ρουμανία, Βουλγαρία), τα Δυτικά Βαλκάνια (Σλοβενία, Κροατία), αμοιβή 5.000 ευρώ 

  ΙΙ. Χώρες της Νότιας Ευρώπης:

  1. Ένας/μια υποψήφιος/α για: Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρο, αμοιβή 5.000 ευρώ.

  Οι ερευνητές αναλαμβάνουν τον τυχόν φόρο επί της αμοιβής. Η αμοιβή θα καταβληθεί σε δύο δόσεις στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

  Όροι

  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να στείλουν την αίτησή τους, μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα και μια επιστολή στην οποία να εξηγούν το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη έρευνα και 3 παραδείγματα ερευνητικών άρθρων (τουλάχιστον δύο κείμενα στα αγγλικά · το τρίτο κείμενο μπορεί να συνταχθεί σε διαφορετική γλώσσα αλλά θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με μια περίληψη στα αγγλικά) μέσω email στη Ντάγκμαρ Σβέντοβα, στη διεύθυνση svendova@transform-network.net, αναγράφοντας: "ΕΦΑΡΜΟΓΗ: περιφέρειες ευρώ_ ΜΕΡΟΣ 2" στο πεδίο του θέματος. Τυχόν ερωτήσεις μπορούν να σταλούν μέσω email στην ίδια διεύθυνση.

  Ποιοι είμαστε

  transform! europe: δίκτυο 35 ευρωπαϊκών οργανισμών από 22 χώρες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης των πολιτών και της κριτικής επιστημονικής ανάλυσης, και αποτελεί το αναγνωρισμένο πολιτικό ίδρυμα του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ). Η συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ινστιτούτων, ιδρυμάτων και ατόμων επιθυμεί να συμβάλει στη δημιουργία ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των λαών και στον μετασχηματισμό του σύγχρονου κόσμου.

  Rosa-Luxemburg-Stiftung: διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την εκπαίδευση των πολιτών που υπάγεται στο γερμανικό Die Linke. Αποτελεί φόρουμ συζήτησης γύρω από προοδευτικές πολιτικές εναλλακτικές και χώρο κριτικής σκέψης και έρευνας, τόσο για τη Γερμανία όσο και για ολόκληρο τον κόσμο. Το γραφείο των Βρυξελλών λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης η οποία ασχολείται με ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.


Related articles