author image

Vagia Lysikatou

Vagia Lysikatou is a researcher at Nicos Poulantzas Institute, Greece.

  • Mail Icon
  • Kontakt Vagia Lysikatou

Publication